Miben segíthetünk?

Telepengedély, telepek bejelentése

Telepengedély, telepek bejelentése

 

Üzlet működési engedély

A kereskedő csak az üzlethelye (mozgóbolt esetén a kereskedő székhelye) szerint illetékesjegyző, mint kereskedelmi hatóság által kiállított jogerős működési engedéllyelrendelkező üzletben folytathat kereskedelmi tevékenységet. Az üzletekműködésének rendjét, valamint az egyes üzlet nélkül folytathatókereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeit a 133/2007. (VI.13.)Korm. rendelet – mely 2008. szeptember 1-étől jelentősen módosult –szabályozza.

A működési engedély kiadása, módosítása kérelemre történik.
Új működési engedély iránti kérelem eljárási illetéke 10.000.- Ft, amelyet a kérelmen illetékbélyeg formájában kell leróni.
A kiadott működési engedélyek módosítására az alábbi esetekben van lehetőség:

  • Adatváltozás esetén, ha a működési engedélyen szereplő adatok közül (pl. a kereskedő neve, székhelye, statisztikai száma, stb.) valamelyik megváltozik. (Illeték: 3.000.- Ft)
  • Kizárólag a működési engedély jogosultjának személyében történő változás, illetve jogutódlás esetén, amennyiben a változás a folytatott tevékenységet, illetve a forgalmazott termékkört nem érinti. Lényeges, hogy a módosítani kívánt működési engedély érvényes legyen, valamint – az üzemeltető-váltáshoz – tanácsos a kérelemhez csatolni a régi üzemeltető hozzájáruló nyilatkozatát, elérhetőségét. (Illeték: 3.000,- Ft)
  • Amennyiben az üzletben folytatott tevékenységet, illetve a forgalmazott termékkört érinti a változás, a jegyző a működési engedély kiadására irányuló eljárást lefolytatja és a korábbi működési engedély bevonásával egyidejűleg új működési engedélyt ad ki.(Illeték: 10.000,- Ft)

 

Felhívom az üzemeltetők figyelmét, hogy

  • a nyitvatartási idő és a működési engedély adataiban bekövetkezett változásokat az azt megelőző öt munkanapon belül írásban kötelesek bejelenteni a jegyzőnek.
  • Az üzlet megszüntetése esetén, egy hónappal korábban a kereskedő köteles az üzlet tervezett megszüntetésének időpontjáról a jegyzőt, valamint a vásárlókat tájékoztatni.
  • Az üzlet megszüntetését a kereskedő köteles a jegyzőnek haladéktalanul, a működési engedély visszaadásával egyidejűleg bejelenteni.

Szeszes ital és dohánytermék alkalmi árusítása csak az árusítás helye szerint illetékes jegyzőhöz, rendőrkapitánysághoz és vámhatósághoz történt előzetes bejelentést követően folytatható. Az élelmiszerek alkalmi árusításához az ÁNTSZ közegészségügyi követelményeknek való megfelelést megállapító engedélye, valamint az MgSzH engedélye szükséges.

 

Telepengedély

A telepengedély alapján gyakorolható ipari és szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről szóló 80/1999. (VI.11.) Kormányrendelet mellékletében tételesen felsorolt ipari, szolgáltató és raktározási tevékenységek jogerős telepengedély birtokában végezhetők, amelynek kiadása kérelemre történik.

A rendelet mellékletében meghatározott tevékenységeket telepen vagy építményben, építményrészben, mint önálló rendeltetési egységben csak telepengedély alapján lehet megkezdeni, vagy folytatni.
Az engedélyt a telep fekvése szerinti illetékes települési önkormányzat jegyzőjétől kell kérni. A kérelem benyújtásához 5000.- Ft igazgatási szolgáltatási díjat kell befizetni, a Polgármesteri Hivatal pénztárában.
A telepengedély nem mentesíti a telepengedély jogosultját a szükséges más hatósági engedélyek megszerzésének kötelezettsége alól.
Amennyiben a telepengedély megadását követően a fenti rendelet 4. §-ában felsorolt adatokban, körülményekben változás következik be, a telepengedély jogosultja köteles azt a jegyzőnek a változás bekövetkezésétől számított 30 napon belül írásban bejelenteni.
Amennyiben a telepengedély jogosultja tevékenységét megszünteti, köteles azt a jegyzőnek haladéktalanul bejelenteni.

A működési-és telepengedélyhez – az eljárás lefolytatásához szükséges adatokat tartalmazó – kérelem nyomtatványok átvehetők a Polgármesteri Hivatal fszt. 2. számú szobájában, illetve letölthetők az Önkormányzat honlapjáról (www.pilisvorosvar.hu).

A kérelem (és a szükséges mellékletek) benyújtását követően, a szakhatóságokat a jegyző keresi meg.

Az ügyintézési határidő a kérelem beérkezésétől számított 30 nap a működési engedélyek esetében, a telepengedélyezés során pedig 60 nap. Az ügyintézési határidőbe nem számít bele a hiánypótlási felhívástól annak teljesítéséig eltelt idő, továbbá a szakhatóságok eljárásának, valamint az eljárás felfüggesztésének időtartama.

Gergelyné Csurilla Erika
jegyző

Hírek []
Események []
Dokumentumok []
Aloldalak []