Miben segíthetünk?

Albel Attiláné (2014)

Albel Attiláné (2014)

nyugalmazott tanító

Albel Attiláné sz. Bruckner Magdolna Pilisvörösváron látta meg a napvilágot 1942. március 1-jén. Édesapja Bruckner Sándor asztalos, édesanyja Mohacsek Mária varrónő. Édesapja 1944 novemberében hősi halált halt a szerencsi vár védelmében. Édesanyja 1949-ben újra férjhez ment, második férjétől három gyermeke született.

Bruckner Magdolna Pilisvörösváron végezte el az általános iskolát, majd a cinkotai Teleki Blanka Tanítóképzőben tett érettségi vizsgát.  1961-ben szerzett általános tanítói végzettséget a Budapesti Tanítóképző Főiskolán. Első tanító nénije, dr. Rüblné Verbai Magda vonzó példája nyomán már kisiskolás korától kezdve érdeklődött a pedagógusi pálya iránt, így nem volt nehéz számára a pályaválasztás.

1964-ben kötött házasságot Albel Attila gépésztechnikussal, akivel 35 éven át, szeretett férje sajnálatosan korai haláláig éltek szeretetben, harmóniában, s nevelték fel két fiúgyermeküket. Magdi néni ma már 4 unokával büszkélkedhet.
Pedagógus pályafutását 1960-ban kezdte Pilisvörösváron, a Vásár téri általános iskolában, először gyakornokként, majd osztálytanítóként. Szakmailag, pedagógiailag jól képzett nevelő volt, aki az alsó tagozat első és második évfolyamain a tanítás korszerű módszereit alkalmazva, magas fokú szakmai igényességgel, következetességgel és rendkívüli szeretettel vezette osztályait, több mint 40 éven át. Nyugodt, kedves, baráti stílusával generációkat tanított meg írni, olvasni, számolni, gyerekek százaival szerettette meg a tanulást és az iskolát.

Munkáját lelkiismere­tesség, alaposság, az új módszerek iránti fogé­konyság és kritikus igényesség jellemezte. Külön figyelmet szentelt a hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatására, a lemaradások pótlására. Mindig komoly súlyt fektetett az önképzésre, a fiata­labb kollégák felkarolá­sára, szakmai támogatására. Tanítói munkája során többször tartott magas színvonalú bemutató tanításokat a tantestület, valamint a környező iskolákban dolgozó pedagógusok számára.

Hivatásszeretetét és szakmai hozzáértését 1983 és 1989 között igazga­tóhelyettesként is bizonyította. Vezetői tevékeny­ségét lelkiismeretesség, lényeglátás, jóindulat jellemezte. Közvetlenségét, nyitottságát nagyra becsülték kollégái és diákja­inak szülei is.

A Vásár téri iskolából 1997-ben vonult nyugdíjba, majd – elfogadva Breierné Kalmár Éva igazgató asszony felkérését – még 9 éven át tanított a Templom téri iskolában.
Lelkiismeretes, odaadó munkájáért 1987-ben Kiváló Munkáért kitüntetésben részesült. 1995-ben megkapta a Pilisvörösvárért emlékérmet. 2005-ben Karácsony Sándor-díjban részesült. 2011-ben vehette át aranydiplomáját, majd 2013 decemberében a Vásár téri iskolától „Örökös tanár” címet kapott.

Mióta végleg abbahagyta a tanítást, Magdi néni igen aktív látogatója lett a város kulturális és közéleti rendezvényeinek. A Művészetek Házában és a Városi Könyvtárban szinte nem fordulhat elő színházi előadás, koncert, könyvbemutató, kiállítás-megnyitó Magdi néni jelenléte nélkül. Igazi pedagógusként kötelességének érzi, hogy – mint a helyi értelmiség tagja – személyes példaadással és jelenléttel segítse az értékes kultúra iránti igény felkeltését. A környezetvédelem ügyét is magáénak érzi, a Szebb Környezetünkért Egyesület alapító tagjaként sokat tesz lakókörnyezetünk megóvásáért, szépítéséért.

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 6/1993. (III. 4.) önkormányzati rendeletében biztosított jogkörében eljárva Albel Attiláné nyugalmazott tanítónak közel ötven éven át végzett kiemelkedő pedagógiai munkája, valamint példás közösségi tevékenysége és erkölcsi magatartása elismeréseként a Pilisvörösvár Város Díszpolgára címet adományozza.

Pilisvörösvár, 2014. október 23.

Hírek []
Események []
Dokumentumok []
Aloldalak []