Miben segíthetünk?

Kiadó önkormányzati lakás a Klapka utcában

Kiadó önkormányzati lakás a Klapka utcában
2022. október 19.

A pályázati határidő lejárt, a kiírás hatályát vesztette.

Pilisvörösvár Város Önkormányzata pályázatot hirdet az Önkormányzat tulajdonában lévő lakás bérleti jogának elnyerésére a a lakbér piaci alapon történő megállapításával  Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testületének 129/2022. (X.14.) Kt. számú határozata alapján.

A lakást az Önkormányzat nem idegeníti el.

A pályázaton való részvétel általános feltételei:

a pályázaton részt vehet azon nagykorú, cselekvőképes természetes személy:

- aki a pályázat kiírásának napján legalább 3 éve pilisvörösvári állandó, vagy tartózkodási lakhellyel rendelkezik, vagy legalább egy éve az önkormányzat, vagy intézményeinek illetve gazdasági társaságának dolgozója.

- aki saját vagy házastársa, élettársa jogcímén önálló önkormányzati bérlakással, valamint lakástulajdonnal, haszonélvezettel nem rendelkezik.

- aki befizeti a 3 hónapra vonatkozó bruttó bérletidíjjal megegyező pályázati letétet.

- aki vállalja, hogy a bérleti szerződésben meghatározott, az ő általa megajánlott bérleti díjat és lakáshasználathoz kapcsolódó díjakat a lakásbérlet teljes időtartama alatt megfizeti.

- aki mindennapi munkájával, szakértelmével hozzájárul városunk rendben tartásához, karbantartásához, fejlődéséhez.

- akinek, vagy a vele együtt költöző családtagjának nincs köztartozása és/vagy a Pilisvörösvár Város Önkormányzata felé tartozása.

- nem részesül lakbér- és/vagy lakhatási támogatásban.

A bérleti jogviszony időtartama, szerződéskötés:

A Pilisvörösvár Város Önkormányzata (továbbiakban Bérbeadó) a pályázat nyertesével 1 év határozott időre köti meg a lakásbérleti szerződést. Bérlő az aláírt bérleti szerződés alapján közjegyző előtt köteles egyoldalú nyilatkozatot tenni az ingatlan elhagyására (kiköltözési nyilatkozat), melynek díját a Bérlő köteles viselni.

Bérlő a lakásbérleti szerződésben vállalja:

- lakbérfizetési kötelezettségét minden hónapban előre, a számlán feltüntetett fizetési határidőig, a közműszolgáltatók által számlázott szolgáltatási díjakat a szolgáltatási szerződésben meghatározott módon és időben teljesíti,

- a bérleményt életvitelszerűen lakja, 2 hónapot meghaladó távollétet a Bérbeadónak bejelenti,

- a lakást albérletbe nem adja,

- az együttélés szabályait betartja, a lakást rendeltetésszerűen, lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993.évi LXXVIII. törvénynek (a továbbiakban: Lakástörvény) megfelelően használja.

- Bérlő a „Pályázati jelentkezési lapon” írásban vállalt felújítási munkálatokat a szerződés ideje alatt elvégzi, vagy elvégezteti, ezen munkák díja a lakbérbe nem számíthatók be.

A bérleti szerződés felmondható a Bérbeadó részéről, amennyiben a Bérlő a szerződésben vállalt kötelezettségeket- a Bérlő felszólítása ellenére- sem teljesíti.

A lakásbérleti szerződés lejárta előtt, a bérlő kérelmére – amennyiben a bérlővel szemben nem áll fenn felmondási ok, illetve az Önkormányzat másként nem dönt – a szerződése újabb 1 év határozott időre meghosszabbítható.

Lakásigény mértéke:

A lakást - komfortfokozattól függetlenül – a szobaszám és a költöző személyek figyelembevételével az alábbiak szerint lehet bérbe adni.

-1 szobás, maximum 2 személy

A pályázóval együtt költöző személyek köre:

A pályázóval csak olyan személyek költözhetnek, akiket a Lakástörvény alapján a leendő bérlő a Bérbeadó hozzájárulása nélkül is befogadhat (házastárs, gyermek, befogadott gyermekének gyermeke, szülő), továbbá a Bérbeadó hozzájárulásával nagyszülő, unoka, testvér, élettárs, házastárs/élettárs gyermeke és kiskorú unokája, gyermeke házastársa vagy élettársa és annak kiskorú gyermeke, valamint gyámhatósági határozattal igazolható gondozottja, gondnoka, vagy tartási szerződés szerinti eltartója. A befogadható személyek száma nem haladhatja meg a lakásigény mértéke szerinti főt. Pályázóval a nagykorú beköltözők is szerződő féllé válnak.

A bérbeadásra meghirdetett lakás jellemzői:

- A lakás Pilisvörösvár Város Önkormányzatának tulajdonában van, társasházban helyezkedik el, ahol az ingatlan tulajdonosok által elfogadott Házirend szabályait a mindenkori lakáshasználónak köteles elfogadni és betartani.

-  Bérbeadó a lakást felújítandó, de lakható állapotban adja bérbe. A lakás elektromos- és vízvezetékei, berendezési tárgyai, működőképesek.

-  Főző- és mosogató berendezést a bérlő pótolja, mely a bérlő tulajdonát fogja képezni.

-  A lakáshoz tartozik tárolóhely (pincerekesz)

-  A bérleti jogviszony időtartama alatt a – Lakástörvénynek megfelelően – a lakás burkolatainak, külső- és belső nyílászáróinak, a lakás berendezési tárgyainak (csaptelepek, wc, mosdó, elektromos vízmelegítő stb.) karbantartása, javítása, pótlása és cseréje a bérlő kötelezettsége. A Bérbeadó ezekkel kapcsolatban felmerülő költségeket nem téríti meg.

Bérleti díj:

Az Önkormányzat a lakást felújított állapotban kívánja megpályáztatni, ezért a bérleti díj minimális összegét piaci alapon meghatározza a táblázatban megadott összegben.

A pályázó a pályázati dokumentumon megajánl egy, az Önkormányzat által megadott minimum, havonta fizetendő bérleti díjnál magasabb havi díjat.

A bérlő tudomásul veszi, hogy az általa megajánlott bérletidíj mértéke minden év elején az infláció mértékével emelkedhet.

Paraméterek: 

cím: Pilisvörösvár, Klapka utca 48.C. 2. em. 9.
terület: 36 m²
komfort fokozat: összkomfort
helyiségek: előszoba, konyha, kamra, fürdőszoba, szoba,
fűtési mód: ház- központi fűtés (gáz), lakásban radiátorok
egyéb: lakáshoz tartozó társasházi pincerekesz
minimum bérletidíj Ft/hó: 70.000,-Ft/hó

A pályázat beérkezésének határideje:

2022. október 17. napjától - 2022. november 17. 10,00 óráig.

A pályázat benyújtásának módja:

1, Papír alapon: ZÁRT BORÍTÉKBAN!

A borítékra rá kell írni:

-„Pályázat a Klapka utca 48. C. 2. em. 9. lakás bérbevételére” vagy

A zárt borítékra a jeligén kívül semmi egyéb, a pályázó azonosítására alkalmas szöveg nem írható rá!

- postai úton – postacím: Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal, 2085 Pilisvörösvár, Fő tér 1.

-személyesen Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati irodájában elhelyezett zárt urnába lehet bedobni.

2, Elektronikus úton:  lakaspalyazat3@pilisvorosvar.hu  zárt e-mail címre küldve.

A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell az alábbiakat:

- kitöltött és aláírt jelentkezési lap

- aláírt nyilatkozat, melyben a pályázó elfogadja a pályázat feltételeit, személyes adatainak kezeléséhez hozzájárul.

- a pályázati letét, azaz a pályázandó lakás 3 havi induló bérleti díjnak megfelelő összeg befizetésének igazolása (bank által kiadott hivatalos igazolás)

Önkormányzat OTP-nél vezetett letéti számlája: 11784009-15730129-06530000

A pályázati dokumentáció ingyenes, átvehető személyesen a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájában vagy elektronikusan letölthető a városi honlapról: www.pilisvorosvar.hu:  Városháza/Lakossági ügyintézés/Letölthető dokumentum/Műszaki osztály/ Lakás pályázati dokumentumok menü pont alatt.

A lezárt borítékokat és a zárt e-mail fiókra érkező pályázatokat kizárólag az Előkészítő és Bíráló Bizottság bonthatja fel.

A pályázatok nyilvános felbontására a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében 2022. november 17-én 11,00 órakor kerül sor.

A lakás megtekintésének (második) időpontja:

2022.11.03. csütörtök 15:30 - 16:00 óráig.

A benyújtott pályázat érvénytelen:

Amennyiben a pályázó

-  a pályázati feltételeknek nem felel meg,

-  nem írja alá a jelentkezési lapot vagy a nyilatkozatot,

- a pályázó hiányosan, nem minden kérdésre kiterjedően, nem egyértelműen tölti ki a jelentkezési lapot,

- a pályázó a pályázati felhívásban megjelölt határidőn túl nyújtotta be a pályázatát,

-  igénye meghaladja a méltányolható szobaszám mértékét,

- a pályázatban nem a valóságnak megfelelő adatokat közöl,

- nem igazolja a letéti összeg befizetését.

A pályázat elbírálásának módja:

A pályázatok elbírálását az önkormányzat Előkészítő és Bíráló Bizottsága végzi el az alábbi szempontok alapján:

- a pályázó által megajánlott bérleti díj nagysága,

- a pályázó által közösségi munkákban való részvétel,

- a pályázó szakképzettsége és munkaköre révén hozzájárul a városi intézmények, ingatlanok működtetéséhez, üzemeltetéséhez.

- a pályázó által felajánlott, a lakás felújítására fordított munkálatok.

A pályázat elbírálásának határideje és a pályázók értesítése:

A pályázathoz a benyújtáskor nem kell az adatok igazolására szolgáló igazolásokat, iratokat beadni.

Az igazolásokat, iratokat a pályázat elbírálása után az első három helyre rangsorolt pályázónak kell az értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül benyújtania.

E határidő elmulasztása jogvesztő.

Utólag ellenőrizendő iratok:

- a pályázó és vele együtt költözők személyazonosságot és lakcímet igazoló iratai,

- a pályázóval költöző kiskorú gyermek születési anyakönyvi kivonata (gyermek elhelyezés esetén gyámügyi határozat, vagy bíróságii végzés másolata szükséges)

- munkáltatói igazolás/ vállalkozó jövedelmének igazolása 2022. 07.- 09. hónapban

- együtt költöző tanuló esetében iskolalátogatási igazolás

A nyertesnek a bizottsági döntésről szóló írásos értesítés kézhezvételét követően 30 napon belül meg kell kötnie a lakásbérleti szerződést. Piaci alapú bérbeadás esetén a bérlőnek 3 havi bruttó lakbérnek megfelelő összegű óvadékot kell befizetnie. A befizetett letét az óvadékba beszámítható.

A Bérlőnek a bérleti szerződés megkötése után a közüzemi szolgáltatások biztosítására a közüzemi szolgáltatókkal külön szerződést kell kötnie.

Azok a pályázók, akik letétet fizettek be, de nem nyertek, azoknak a jelentkezési lapukon megjelölt bankszámla számukra visszautalásra kerül a befizetett letéti összeg 2022. december 15. napjáig.

A lakáspályázat érvénytelenné nyilvánítása:

A Kiíró eredménytelenné nyilvánítja a pályázati eljárást, ha a pályázati eljárás során nem nyújtottak be érvényes pályázatot.

A pályázó a pályázatát a pályázati eljárás bármely szakaszában írásban tett nyilatkozatával visszavonhatja.

A Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy érvényes pályázat mellett is visszavonja az adott lakásra kiírt pályázatot, és egyik ajánlattevővel sem köt szerződést.

A lakásbérleti jogviszonnyal kapcsolatos további jogokat és kötelezettségeket a Lakástörvény, a Ptk., továbbá a Pilisvörösvár Város Önkormányzatának 8/1997. (VI. 30.) számú rendelete tartalmazza.

 

Az Önkormányzat, mint adatkezelő kezeli az Ön által rendelkezésre bocsátott adatát abból a célból, hogy a nyertes pályázóval szerződést tudjon kötni. Az adatkezelés ideje: a pályázat lezárása. A kezelt adatok köre: kizárólag a pályázathoz, illetve a szerződés megkötéséhez szükséges adatok. Az adatkezelés jogalapja: GDPR Rendelet 6. cikk (1) bek. b) pontja.

Kapcsolódó linkek / dokumentumok
Hírek []
Események []
Dokumentumok []
Aloldalak []