Miben segíthetünk?

Árajánlat kérés járdák építésére

Árajánlat kérés járdák építésére
2024. március 28.

Az ajánlattételhez szükséges mellékletek erre a linkre kattintva tölthetőek le.

A költégvetés beárazásához  kérjük töltse le az excell táblázatot és azt jutassa vissza a megadott e-mail címre.

 

Tisztelt Vállalkozó!

Pilisvörösvár Város Önkormányzata nyílt beszerzési eljárást hirdet a tárgyi feladatok elvégzésére, amelynek keretében ezúton felkéri Önt árajánlat készítésére.

Az ajánlatkérő

Neve:
Pilisvörösvár Város Önkormányzata
Címe:
2085 Pilisvörösvár, Fő tér 1.
Képviselő:
dr. Fetter Ádám
Telefon/fax szám:
06-26/330-233
 

A beszerzés tárgya:

1.      A Szabadságliget vasútállomás és Kápolna u. közötti gyalogút kivitelezése

2.      A Szabadságliget vasútállomás. és Kápolna u. közötti gyalogút közvilágításának kivitelezése

3.      Tavasz u. Csokonai utca és Kisfaludy utca közötti járda-szakasza felújítása

4.      Az Aulich utca járda kivitelezése

5.      A Báthory utcai járda felújítása a Csobánkai utca és a Báthory u. 26/b (3738/2 hrsz.) északi telekhatáráig.

6.      A Vágóhíd köz vízelvezetése

Rövid műszaki tartalom:

1.      A Kápolna u. és Szabadságliget v.á. között épül 340 méter hosszú, burkolt gyalogút 1,0 méter szélességben, térkő burkolattal. A potenciálisan gépjárművel terhelt első szakaszon megerősített útalappal. A vasúti megálló felé, ahol meredekebb a terep, szükséges korlátot és vízelvezetési objektumokat is kiépíteni.

A járda mellett kiépítésre kerül a közvilágítás is. Ennek során 9 db lámpaoszlop kerül elhelyezésre.

Műszaki leírás, tervek, költségvetési kiírás rendelkezésre állnak.

2.      A Tavasz utca érintett szakasza 74 m hosszú. A Tavasz utca Csokonai utca és Kisfaludy utca közötti északi járda-szakasz felújításra kerül, ennek során a meglévő hibás szakaszok bontásra kerülnek. A teljes szakaszon új térkő burkolat készül. Műszaki leírás, költségvetési kiírás rendelkezésre állnak.

3.      Az Aulich utcai járda 227 m hosszú, 1,5 m széles térkő burkolatú járda épülne a nyugati oldalon. Műszaki leírás és költségvetési kiírás rendelkezésre áll.

4.      A Báthory utca Csobánkai u.  Báthory u. 26/b (3738/2 hrsz.) közötti szakaszon 196 fm, 1,5 m széles térkő burkolatú járda épülne meg a jelenlegi rossz állapotú járdák bontásával, illetve a jó állapotú beton, illetve aszfalt járdák alapként történő felhasználásával. Műszaki leírás, Költségvetési kiírás rendelkezésre áll.

5.      A Vágóhíd köz vízelvezetésének megépítésével egyidejűleg, a murvás parkoló is térkőburkolatot kapna. Műszaki leírás, tervek, költségvetési kiírás rendelkezésre állnak.

Minőségi és teljesítési követelmények: lásd mellékletek.

Az Önkormányzat a lakossági járdapályázat keretében vásárolt egy nagyobb mennyiségű tér-kőburkolatot. A beruházásokhoz az önkormányzat biztosítja ezen keret terhére a szükséges 10x20x6 szürke beton térkőburkolatot és a kerti szegélyt 100x20x5.

Kivitelező feladata: A meglévő tervek, illetve műszaki leírások alapján a kivitelezés végrehajtása, a megvalósulási tervek elkészítése, közreműködés a forgalomba helyezési eljárásban

1.      A szerződés meghatározása: átalányáras vállalkozási szerződés

2.      A szerződés időtartama 90 nap.

3.      Részhatáridők: nincs

4.      A teljesítés helye: Pilisvörösváron a megadott helyszíneken

5.      A teljesítás határideje: 2024. július 31. A határidők kötbérterhes határidők.

6.      Részajánlattétel lehetősége: valamennyi részre - kivéve a MÁV járda és kapcsolódó közvilágítás építés, amelynél csak együttes ajánlatot fogadunk el - külön-külön is lehet ajánlatot tenni. Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek száma nincs korlátozva; Az összes feladatra vállalkozó és csomagkedvezményt adó ajánlattevőket az értékelésnél előnyben részesítjük. 

7.      Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei: eredményes műszaki átadás-átvétel, megvalósulási tervek átadása.

8.      Az ajánlathoz csatolandó dokumentumok:

a)      Két db referencia az elmúlt három lezárt évben elvégzett hasonló mennyiségű és szerződéses összegű munkákról

b)      Tevékenységet igazoló dokumentumok,

c)      Cég esetén cégbírósági végzés, egyéni vállalkozó esetén vállalkozói igazolvány

d)      Aláírási címpéldány

e)      Felelősségbiztosítás igazolása.

(egyszerű másolatban is benyújthatók)

9.      A számlázás módja: helyszínenként egy végszámla, az esetleges résszámla igényt kérjük jelezni.

10.  Az ajánlat érvényességi ideje: min. 30 nap

11.  Az ajánlattétel benyújtási határideje:2024.04.08. hétfő 10:00

12.  Az ajánlattétel benyújtásának módja: e-mailen az ajanlat217@pilisvorosvar.hu e-mail címre vagy papíralapon, de ekkor kérjük, a borítón rögzíteni: „Ajánlat járdafelújítás, járdaépítés és közvilágítás építésére Pilisvörösváron”.

13.  Az ajánlattétel benyújtásának címe amennyiben papíralapon nyújtja be: Pilisvörösvár, Fő tér 1. Ügyfélszolgálat

14.  Az ajánlat bontásának helye és ideje: 2024.04.08. 10:00

15.  Kérdés esetén a Műszaki Osztályon Diczkó János, a diczko.janos@pilisvorosvar.hu 30/816-2233 telefonszámon érhető el.

16.  Az ajánlattétellel kapcsolatos egyéb információk:

a) Az ajánlattétel díjmentes.

b) Az ajánlatot, ha postai úton nyújtják be két példányban kell benyújtani, megjelölve az eredeti és másolati példányt. Eltérő tartalom esetén az eredeti példány tartalma az irányadó. Az oldalakat (üreseket nem) sorszámozni és szignózni kell.

c) Az ajánlatadó kapcsolattartóját, beosztását, elérhetőségét meg kell jelölni.

17. Az ajánlatkérő fenntartja a lehetőséget, hogy amennyiben az ajánlat hiányos vagy nem egyértelmű, egyszeri alkalommal hiánypótlásra szólíthatja fel az ajánlatadót 5 napos határidővel az ajánlat hiányosságainak pótlására. A hiánypótlás nem változtathat a már benyújtott ajánlaton.

18. Az elbírálás szempontja: összességében legkedvezőbb ajánlat.

Bírálati szempontok: díj, határidő, részszámla igény, csomagkedvezmény, törvényes garancia feletti garancia idő mértéke.

19.  Alkalmassági feltételek: az ajánlattevő rendelkezzen a Mérnöki Kamaránál bejegyzett Felelős műszaki vezetővel. 

20.  Referenciák: lásd 9/a pont igazolása saját képviselői nyilatkozattal.

21.  Az eredményhirdetés tervezett napja:  2024.04.19.

22.  A szerződéskötés tervezett határideje: 2024.04.26.

Jelen árajánlatkérés nem jelent kötelezettségvállalást. A benyújtott árajánlatok alapján az összességében legjobb árajánlatot adó ajánlatot adót nyilváníthatja nyertesnek az Ajánlatkérő.

Az árajánlatot kérő az árajánlat-kérési eljárást bármikor eredménytelennek nyilváníthatja.

Az Ajánlatkérőnek joga van tárgyalást kezdeményezni a legjobb árajánlatot adóval.

Az Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy nem minden részmunkára kössön szerződést.

Az ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a beérkezett ajánlati árak függvényében az eljárást részben vagy egészben eredménytelennek nyilvánítsa.

Tájékoztatjuk az ajánlattevőket, hogy az önkormányzat beszerzési szabályzata értelmében: érvénytelen az ajánlat, amennyiben:

a)      azt az ajánlattételi határidő lejárta után nyújtották be;

b)      az Ajánlattevő azonosító adatait és az értékelési szempontok szerinti vállalásait nem tartalmazza az ajánlat;

c)      az ajánlattevő szervezet nem felel meg az összeférhetetlenségi követelményeknek és egyéb előírásoknak;

d)      adott esetben az ajánlattevő nem felel meg vagy nem igazolta megfelelően a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeket;

e)      egyéb módon nem felel meg az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban meghatározott feltételeknek;

f)       lehetetlen vagy túlzottan magas vagy alacsony mértékű, illetve kirívóan aránytalan kötelezettségvállalást tartalmaz;

g)      Az összeférhetetlenségi fejezetében foglalt kizáró okok fennállása esetén az Előkészítő és Bíráló bizottság az ajánlattevő kizárásáról határoz.

h)      azt az ajánlati kötöttség ellenére ajánlattevő visszavonta.

Pilisvörösvár, 2024. március 27.

Üdvözlettel:

dr. Fetter Ádám

polgármester

Kapcsolódó linkek / dokumentumok
Hírek []
Események []
Dokumentumok []
Aloldalak []