Miben segíthetünk?

Magánszemélyek kommunális adója

Magánszemélyek kommunális adója

 

Adókötelezettség terheli a Pilisvörösvár Város Önkormányzatának illetékességi területén lévő építmény, illetve telek tulajdonjogával rendelkező magánszemélyt, továbbá azt a magánszemélyt is, aki az önkormányzat illetékességi területén nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkezik. 

Az adó alanya 

Az adóalanya az a magánszemély, aki a naptári év első napján az építmény, illetve a telek tulajdonosa. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok. Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban a tulajdonosok az adóalanyisággal kapcsolatos jogokkal és kötelezettségekkel egy tulajdonost is felruházhatnak. Amennyiben az építményt vagy a telket az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó alanya 

Az adó mértéke 18.000 Ft/év adótárgyanként.

Kedvezmény, mentesség

Adókedvezményre jogosult az az adóalany, aki a tárgyév január 1. napján pilisvörösvári bejelentett lakóhellyel rendelkezik. Az adókedvezmény mértéke a fizetendő adó 1/3-a.

Az adómentességeket a helyi adórendelet részletesen tartalmazza. 

Adatbejelentési kötelezettség

Az adózónak a magánszemélyek kommunális adójában az adókötelezettség keletkezését, illetve változását követő tizenöt napon belül kell adatbejelentését teljesítenie. Nem kell újabb adatbejelentést benyújtani mindaddig, ameddig az adóalany körülményeiben, az adó tárgyában nem következik be adókötelezettséget érintő változás.

Az önkormányzati adóhatóság az éves kommunális adót az adózó adatbejelentése alapján kivetés útján határozatban állapítja meg.

Jogszabályi háttér

  • A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény,
  • Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény,
  • Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény,
  • Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény,
  • Az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető bevallási, bejelentési nyomtatványok tartalmáról szóló 35/2008. (XII. 31.) PM rendelet,
  • Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2008. (XI. 26.) önkormányzati rendelete a helyi adókról 

Benyújtás formája és módja

Az adatbejelentés benyújtható elektronikus formában az E-Önkormányzat portálon keresztül (ágazat: adóügy, ügytípus: kommunális adó) vagy a városunk honlapjáról letöltött dokumentum kitöltve e-Papíron, levélben, illetve személyesen az ügyfélszolgálaton. 

Benyújtás céljára szolgáló űrlap

A papír alapon benyújtható űrlap elérhetősége: 

https://pilisvorosvar.hu/varoshaza/lakossagi-ugyintezes/letoltheto-dokumentumok

Az elektronikusan benyújtható adóbevallás az E-Önkormányzat Portálon érhető el:

Nyitólap: https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap 

Ügyintézési idő

Az ügyintézési határidő az adatbejelentésnek az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóhatósághoz történő megérkezését követő napon kezdődik. Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, az ügyintézési határidő harminc nap.

Az adatbejelentéssel kapcsolatos döntés kézbesítése

Az adóhatóság a határozatot papír alapon történő kapcsolattartás esetén hivatalos iratként postai úton, elektronikusan benyújtott adatbejelentés esetén az Eüsztv.-ben meghatározott elektronikus úton kézbesíti. A kommunális adó határozat a meghatalmazott képviselővel eljáró adózó esetében a képviselőnek kerül kézbesítésre. 

Hírek []
Események []
Dokumentumok []
Aloldalak []