Miben segíthetünk?

Váradi Mónika Mária - szociológus

Váradi Mónika Mária - szociológus

Személyi adatok

Név:  Váradi Monika Mária
Születési hely, idő:  Budapest, 1959. május 21.
Családi állapot:  hajadon
Végzettség, minősítés

1982 JATE BTK – Magyar-német szakos középiskolai tanár
1988 ELTE BTK – szociológia posztgraduális képzés
1997 MTA, Budapest – szociológiai tudományok kandidátusa

Nyelvtudás

Német (ír, olvas, előad)
Angol (olvas)

Munkahelyek

1981-1985 József Attila Tudományegyetem, Szeged – tudományos ügyintéző
1985-1987 Debreceni Orvostudományi Egyetem – intézeti gyakornok
1988-1993 MTA RKK Budapesti Osztály – tudományos segédmunkatárs
1993-1997 MTA RKK Budapesti Osztály – tudományos munkatárs
1997-2001 MTA RKK Budapesti Osztály – tudományos főmunkatárs
2001- MTA RKK Térségfejlesztési Kutatások Osztálya, Budapest – tudományos főmunkatárs

Felsőoktatási tevékenység

2005- az “Aprófalvak és aprófalusiak esélyegyenlőségéért” NKFP-kutatás képzési részében előadások tartása, Miskolci Egyetem

Tudományos, szakmai közéleti tevékenység

1998- Magyar Szociológiai Társaság, Faluszociológiai Szakosztály, elnök

Kutatási területek

Oktatási esélyegyenlőség, integrációs oktatáspolitika.
Szegénység.
Helyi társadalmak átalakulása vidéki, aprófalvas térségekben, intenzív antropológiai módszereken alapuló kutatások.
Hátrányos helyzetű munkaerő-piaci csoportok, esélyegyenlőség.
A magyarországi német kisebbség, kisebbségi önkormányzatok rendszere, működése.
Határkutatások: változó határ, változó identitások, szomszédsági kapcsolatok.

Tanulmányutak

1991-1992 tanulmányút – Ausztria

Publikációk  Egy monográfia, egy könyv szerkesztése, 17 idegen nyelvű, 46 magyar nyelvű publikáció.

Publikációit megjelentető fontosabb folyóiratok: Tér és Társadalom, A Falu, Falu Város Régió, Regio, Holmi, Replika, Beszélő, The Hungarian Quoterly, Revue Geographique, Journal of Ethnic and Migration Studies, European Urban and Regional Studies

Hivatkozásainak száma 95.

A legfontosabb 30 publikáció

(szerk.)  Kistelepülések lépéskényszerben.  2008, Új Mandátum Kiadó, 661 oldal
“Mi itt csak kis dolgokat tudunk egymás mellé rakni”. In: Váradi Monika Mária (szerk.)  Kistelepülések lépéskényszerben.  2008, Új Mandátum Kiadó, 490-529. oldal
“Jó itt lenni”. Sümegcsehi – egy él(het)ő falu. In: Váradi Monika Mária (szerk.)  Kistelepülések lépéskényszerben.  2008, Új Mandátum Kiadó, 592-632. oldal. Társszerző: Glózer Rita

Kistelepülések és kisiskolák: közoktatási tapasztalatok a kistérségi társulásokban. In Kovács Katalin, Somlyódyné Pfeil Edit szerk.  Függőben. Közszolgáltatás-szervezés a kistelepülések világában.  Közigazgatási Olvasmányok, 2008, 155-182. oldal

Fontolva haladók: többcélú kistérségi társulás és közoktatás a Zalaszentgróti kistérségben. In Kovács Katalin, Somlyódyné Pfeil Edit szerk.  Függőben. Közszolgáltatás-szervezés a kistelepülések világában.  Közigazgatási Olvasmányok, 2008, 333-370. oldal  Hegyháti portrék.  2008, CODA Kutató, Fejlesztő és Tanácsadó Kft., Budapest. 336 oldal. Társzerzők: Kovács Katalin, Rácz Katalin

Szegénység, kirekesztettség. In Kovács Éva szerk.:  Közösségtanulmány. Módszertani jegyzet . Budapest, 2007, Néprajzi Múzeum – PTE-BTK Kommunikáció-és Médiatudományi Tanszék, 69-87. oldal (Regio könyvek)
Increasingly Fossilised Labour Market Structures and Strategies of Livelihood: Chances of Disadvantaged Groups in the Labour Market. In Györgyi Barta – Éva G. Fekete – Irén Kukorelli Szörényiné – Judit Timár eds.:  Hungarian Spaces and Places: Patterns of Transition.  Pécs, 2005, Centre for Regional Studies, 289-306. oldal
Utóparaszti hagyományok egy mezővárosban. In Schwarcz Gyöngyi – Szarvas Zsuzsa – Szilágyi Miklós szerk.:  Utóparaszti hagyományok és modernizációs törekvések a magyar vidéken.  Budapest, 2005, MTA Néprajzi Kutatócsoport – MTA Társadalomkutató Központ, 75-82. oldal. Társszerző: Kovács Katalin.
Ruptures in the Austro-Hungarian Border Region. In Vera Pavlakovich-Kochi – Barbara.J. Morehouse – Doris Wastl-Walter:  Challenged Borderlands. Transcending Political and Cultural Boundaries.  Ashgate, 2004, 175-192. oldal. Társzerző: Doris Wastl-Walter

Zárványosodó munkerő-piaci struktúrák és megélhetési stratégiák. In  A tudomány a gyakorlat szolgálatában.   A foglalkoztatási szint bővítésének korlátai és lehetőségei.  Budapest, 2004, Magyar Tudományos Akadémia, 36-55. oldal.
Coping with marginality: to stay or to go.  Journal of Ethnic and Migration Studies,  vol. 29 (2004) No. 5. 797-817. oldal. Társzerzők: Doris Wastl-Walter, Friedrich Veider.
L’ élargissement de l’Union Européenne: “voisinages anciens-novelles opportunités dans l’Union Européenne? L’exemple de la micro-région Moschendorf (Autriche)/ Pinkamindszent (Hongrie). Doris Wastl-Walter – Ulrike H. Meinhof ed.: Identites Et Mutations Le Long De L’ Ancien Rideau De Fer.  Revue Geographique, De L’Est  2003. 4. 185-194. oldal. Társzerzők: Doris Wastl-Walter, Friedrich Veider.
Eine Grenze verschwindet. Neue Chancen durch die EU-Erweiterung? Das Beispiel der Mikroregion Moschendorf/Pinkamindszent. In Föderalismus, Subsidiarität und Regionen in Europa.  Jahrbuch des Föderalismus 2003 , Nomos Verlagsgesellschaft Baden-Baden, 394-406. oldal. Társzerzők: Doris Wast-Walter, Friedrich Veider
Bordering silence. In Ulrike H. Meinhof ed.:  Living (with) Borders. Identity Discourses on East-West Borders in Europe.  Ashgate, 2002, 75-94. oldal. Társzerzők: Doris Wast-Walter, Friedrich Veider
A végek csöndje. Határ-narratívák az osztrák-magyar határvidékről.  Regio,  2002. 2. 85-107. oldal. Társzerzők: Doris Wastl-Walter, Friedrich Veider
Kutyaszorítóban: tanyás kisgazdaságok, kertész vállalkozások és az uniós csatlakozás. In  Utak és útvesztők a kisüzemi agrárgazdaságban   1990-1999 . Budapest, 2002, MTA Néprajzi Kutatóintézet – MTA Társadalomkutató Központ, 19-35. oldal. Társszerző: Kovács Katalin.
The Uneven Development of Suburbanization during Transition in Hungary.  European Urban and Regional Studies,  2001. No. 4. October 349-360. oldal.
A szuburbanizáció egyenlőtlen fejlődése az 1990-es évek Magyarországán. In Horváth Gyula – Rechnitzer János szerk.:  Magyarország területi szerkezete és folyamatai az ezredfordulón . Pécs, 2000, MTA Regionális Kutatások Központja, 153-175. oldal. Társszerző: Timár Judit
Women’s Life Trajectories and Class Formation in Hungary. In Susan Gal – Gail Kligman eds:  Reproducing Gender. Politics, Publics, and Everyday Life after Socialism . Princeton, 2000, University Press, 176-200. oldal. Tásszerző: Kovács Katalin
Quo vadis? Protestanten einer ungarischen Marktstadt .  In Éduard Conte – Christian Giordano (Hg.):  Es war einmal die Wende Sozialer Umbruch der ländlichen  Gesellschaften  Mittel- und Südosteuropas . 1999, Centre Marc Bloch, Berlin, 83-149. oldal.
Német kisebbségi önkormányzatok. In Csefkó Ferenc – Pálné Kovács Ilona szerk.:  Kisebbségi önkormányzatok Magyarországon . Budapest, 1999, Osiris – MTA Kisebbségkutató Műhely – MTA Regionális Kutatások Központja, 265-284. oldal. Társzerző: Kovács Katalin.
Hová megyünk lakni? Szuburbanizációs minták és konfliktusok a Budapesti Agglomeráció budai oldalán. In Bartha Györgyi – Beluszky Pál szerk.:  Társadalmi-gazdasági átalakulás a Budapesti   Agglomerációban.  Budapest, 1999, MTA Regionális Kutatások Központja, 115-131. oldal.
Pinkamindszent (Allerheiligen). Verlustgeschichte einer Grenzgemeinde. Ein alternativer Forschungsbericht. In Peter Haslinger (Hrgs.)  Grenze im Kopf. Beiträge zur Geschichte der Grenze in Ostmitteleuropa . Wiener Osteurope Studien. Band 11. Peter Lang, Europäischer Verlag der Wissenschaften. 1999. 141-157. oldal.
Rendszerváltó kálvinisták .   Beszélő,  1998, május. 55-74. oldal.
Keskeny az ösvény. Esettanulmány a “Harmónia” Mgtsz. átalakulásáról.  Replika,  1998. 33-34. 121-137. oldal  Vörösvári történet. Egy német telepesfalu a 20. század első felében.  Pécs-Budapest, 1996, MTA RKK Regionális Kutatási Alapítvány.
The Transition in Hungarian Agriculture 1990-1993. General Tendencies, Background Factors and the Case of ‘Golden Age’. In Ray Abrahams ed.:  After Socialism: Land Reform and Social Change in Eastern Europe.  Providence Oxford, 1996, Berghahn Books, 51-85. oldal. Társzerzők: Bihari Zsuzsanna és Kovács Katalin
Restructuring Hungarian Agriculture: the Case of ‘Golden Age’ .  In A. Jansen – D. Symes eds.:  Agricultural Restructuring and Rural Change in Europe . Wageningen, 1994, Agricultural University, 136-153. oldal. Társzerzők: Bihari Zsuzsanna, Kovács Katalin.
Leben am Dorf an der Grenze. In Seger – Beluszky szerk.:  Bruchlinie Eiserner Vorhang . Böhlau Verlag, 1993, 225-264. oldal. Társszerzők: Doris Wastl-Walter, Kocsis Károly.

Hírek []
Események []
Dokumentumok []
Aloldalak []