Miben segíthetünk?

Tájékoztatás a jegyző hatáskörébe tartozó kutak engedélyezési eljárásáról

Tájékoztatás a jegyző hatáskörébe tartozó kutak engedélyezési eljárásáról
2023. április 5.
Az Országgyűlés döntése értelmében a korábban engedély nélkül fúrt, vert vagy ásott kutakra fennmaradási engedélyt kell kérni, amelyet utólagosan 2023. december 31-ig bírságmentesen lehet kérelmezni.

A vízgazdálkodásról szóló 1995.évi LVII. törvény 29. § (7) bekezdése alapján:

Mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő vagy üzemeltető, aki - a 45/N. § (3) bekezdésben meghatározott kivétellel - engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vagy üzemeltetett az egyes törvényeknek a polgárok biztonságát erősítő módosításáról szóló 2020. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Vgtv.mód3.) hatálybalépését megelőzően felszín alatti vízkivételt biztosító vízilétesítményt, ha a vízjogi fennmaradási engedélyezés iránti kérelmét 2023. december 31-ig előterjeszti.

A 2023. december 31. határidő csak a bírságmentes időszakot biztosítja és nem egy végső határnap az engedély nélküli kutak bejelentésére.

 Az engedélyezési eljárás illetékmentes!

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése szerint a település önkormányzat jegyzőjének engedélye szükséges:

olyan kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez, melyek az alábbi feltételeket együttesen teljesítik:

  • a kút vízigénybevétele kevesebb, mint 500 m3 évente;
  • a kút kizárólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemel (a kút talpmélysége nem haladja meg az 50 m-t, az első vízzáró réteget nem éri el);
  • a kút épülettel, illetve annak építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerű bejelentéssel rendelkező ingatlanon van;
  • a kút magánszemélyek részéről a házi ivóvízigény és/vagy a háztartási igények kielégítését szolgálja;
  • a kút nem gazdasági célú vízigényt szolgál.

Amennyiben a fenti feltételek közül bármelyik nem teljesül, akkor nem a jegyző, hanem a katasztrófavédelmi igazgatóság hatáskörébe tartozik a kút létesítési, illetve fennmaradási engedélye.

Az ásott, illetve fúrt kutak műszaki paraméterei jelentősen eltérnek. Fúrt kút esetén mindenképpen szükséges igazolni, hogy a létesítése szakszerűen történt, azaz egy vízkútfúró szakképesítéssel rendelkező kivitelező létesítette, illetve a fennmaradási dokumentáció szakirányú tervező bevonásával készült.

Meglévő, engedély nélkül létesült ásott és fúrt kutak esetében a fennmaradási engedély kérelemhez ki kell tölteni a rendelet alapján készült kérelem formanyomtatványt, mely a város honlapjáról is közvetlenül letölthető.

A kérelemhez csatolandó mellékletek:

  • helyszínrajz,
  • fénykép a kútról,
  • tulajdonosi hozzájárulás, ha a kút üzemeltetője nem az ingatlan tulajdonosa,
  • fúrt kút esetén a kútfúró szakmai végzettségének, és a kútfúró berendezés dokumentumai a felszín alatti vízkészletbe történő beavatkozás és a szakmai követelményeiről szóló 101/2007.(XII.23.) KvVM rendelet 13.§ (2) bekezdésnek való megfelelés igazolása

Új kút létesítése esetén:

A vízjogi engedély kérelemhez csatolni szükséges a szakterületi tervezői jogosultsággal rendelkező tervező által készített tervdokumentációt. 

A 13/2015. (III. 31.) BM rendelet 1. mellékletének 58. a. pontja értelmében a vízjogi engedélyezés ingyenes.

Amennyiben a kút a háztartás ivóvíz igényét is kiszolgálja, akkor a megyei kormányhivatal népegészségügyi hatáskörben eljáró járási hivatala szakhatósági vizsgálata és hozzájárulása is szükséges. 

Fontos megjegyezni, hogy a kutakkal kapcsolatos kérelmeket csak hiánytalanul kitöltött formanyomtatvány és a szükséges mellékletek csatolása után tudja a helyi hatóság elbírálni!

Amennyiben a meglévő kútból nincs vízkivétel, akkor is le kell folytatni a fennmaradási eljárást, ha korábban a kútnak nem volt létesítési és üzemeltetési engedélye.

Felhívjuk a figyelmet, hogy minden kút esetében az üzemeltető felelőssége, hogy a kútba a felszínről szennyeződés vagy csapadékvíz nem kerülhet! A szennyezett vízzel a kiskerti növények locsolása és az így termesztett növény elfogyasztása is kockázatos.

Amennyiben a tulajdonos vagy üzemeltető a kutat nem kívánja a jövőben használni, úgy arra vízjogi megszüntetési eljárást kell lefolytatni. A kút eltömedékelését szintén szakember által tervezett és kivitelezett módon kell végezni.

A mezőgazdasági öntözési célú kutak hatósági ügyintézését magán- és jogi személyek részére a Nemzeti Földügyi Központ végzi!

További információ:

Műszaki osztály
Ügyintéző: Pellerné Kiss Gabriella
telefonszám: 26/330-233/220 mellék

 

 

Hírek []
Események []
Dokumentumok []
Aloldalak []